Økonomisk kriminalitet

Røverisager

Få hurtig og højt kvalificeret rådgivning her!
Ring til os på tlf.:38 41 03 21
  • Gratis forsamtale
  • Hurtig tilbagemelding
  • Høj kompetence og stor erfaring indenfor alle former for straffesager

Økonomisk kriminalitet bruges som samlet betegnelse for bedrageri, underslæb, mandatsvig, tyveri og dokumentfalsk. For bedrageri straffes efter straffelovens § 279 den som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab. 

For underslæb straffes efter straffelovens § 278 den som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277, fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag, eller uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue. 

For mandatsvig straffes efter straffelovens § 280 den som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv. 

For tyveri straffes efter straffelovens § 276 den som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed. 

For dokumentfalsk straffes efter straffelovens § 171 den der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne. 

Hver enten du har brug for advokathjælp i forbindelse med bedrageri, underslæb, mandatsvig, tyveri eller dokumentfalsk, så har vi advokater med erfaring indenfor området der er klar til at hjælpe dig. Kontakt os derfor nu, hvis du har brug for advokathjælp i forbindelse med økonomiske kriminalitet.